Beleid tegen slavernij en mensenhandel

Beleidsverklaring

 • Moderne slavernij is een misdaad en een schending van fundamentele mensenrechten. Er zijn meerdere varianten, zoals slavernij, dienstbaarheid, gedwongen arbeid en mensenhandel. Al deze varianten hebben gemeen het wegnemen van iemands vrijheid door iemand anders om hem of haar voor persoonlijk of commercieel gewin uit te buiten. We hebben een zerotolerancebeleid ten aanzien van moderne slavernij en doen er alles aan om ethisch en integer te handelen bij onze zakelijke afspraken en relaties, en om effectieve systemen en controlemaatregelen te implementeren en af te dwingen, zodat moderne slavernij nergens in ons bedrijf of in onze supply chains voorkomt.
 • Verder zetten we ons in om te garanderen dat er sprake is van transparantie in hoe we werken en bij onze benadering van moderne slavernij in elk onderdeel van onze supply chains, zodat we onze openbaarmakingsverplichtingen van de Modern Slavery Act van 2015 naleven. We verwachten dezelfde strikte normen van al onze aannemers, leveranciers en andere zakelijke partners. Als onderdeel van onze processen voor aanbesteding hebben we specifieke verbodsbepalingen op het gebruik van dwangarbeid of arbeid voortvloeiend uit mensenhandel, of iemand die als slaaf wordt verplicht te werken, hetzij volwassenen of kinderen, en we verwachten dat onze leveranciers dezelfde strikte normen hanteren voor hun leveranciers.  
 • Dit beleid is van toepassing op alle personen die voor ons of namens ons werken in enigerlei capaciteit, waaronder medewerkers op alle niveaus, directeurs, directieleden, uitzendkrachten, gedetacheerde medewerkers, vertegenwoordigers, aannemers, externe consultants, externe vertegenwoordigers en zakenpartners.
 • Dit beleid is geen onderdeel van iemands arbeidsovereenkomst en kan van tijd tot tijd worden aangepast. 

Verantwoordelijkheid voor het beleid

 • De directeur is er verantwoordelijk voor dat we met dit beleid voldoen aan onze wettelijke en ethische verplichtingen en dat iedereen die wordt aangestuurd het beleid opvolgt.
 • De directeur is verantwoordelijk voor de alledaagse implementatie van dit beleid, de controle van het gebruik en de effectiviteit, de afhandeling van vragen over het beleid, en de audit van interne controlesystemen en procedures om ervoor te zorgen dat ze effectief zijn bij het bestrijden van moderne slavernij. 
 • Managers zijn op alle niveaus verantwoordelijk voor het garanderen dat de medewerkers die ze aansturen dit beleid begrijpen en naleven. Ze ontvangen hieromtrent regelmatig passende training, alsmede over moderne slavernij in supply chains.
 • U kunt altijd reageren op dit beleid en mogelijke verbeteringen aandragen. Opmerkingen, suggesties en vragen worden aangemoedigd en moeten worden gestuurd naar de nalevingsmanager.

Naleving van dit beleid

 • U dient dit beleid te lezen, begrijpen en na te leven.
 • De preventie, detectie en melding van moderne slavernij in enigerlei onderdeel van ons bedrijf of supply chains is de verantwoordelijk van iedereen die voor ons werkt of die door ons wordt aangestuurd. U dient alle activiteiten die een schending van dit beleid (lijken te) veroorzaken, te vermijden.
 • U dient uw directe manager, de directeur of de vertrouwelijke helplijn zo snel mogelijk op de hoogte te stellen indien u denkt of vermoedt dat er nu of in de toekomst sprake is van een schending van dit beleid.
 • U wordt aangemoedigd zorgen zo snel mogelijk te melden rondom kwesties of vermoedens in verband met moderne slavernij in onderdelen van ons bedrijf of onze supply chains van bepaalde leveranciers. 
 • Als u denkt of vermoedt dat dit beleid is geschonden of dat dit tot de mogelijkheden behoort, dient u onmiddellijk uw manager of directeur hiervan op de hoogte te brengen, of hiervan melding te maken in overeenstemming met ons beleid voor klokkenluiders. We willen hieraan toevoegen dat, indien gepast en met het welzijn en de veiligheid van lokale arbeiders voorop, we onze leveranciers ondersteunen en helpen met het oplossen van gedwongen, onmenselijke en uitbuitende werkpraktijken in hun eigen bedrijf en hun supply chains.    
 • Als u niet zeker weet of een bepaalde handelswijze, de behandeling van arbeiders in het algemeen, of hun werkomstandigheden binnen een bepaald onderdeel van onze supply chains neerkomt op een van de diverse vormen van moderne slavernij, dan kaart u deze kwestie aan met uw directe manager, de directeur of de vertrouwelijke helplijn. 
 • We hechten veel waarde aan transparantie en ondersteunen iedereen met oprechte zorgen die te goeder trouwe worden gemeld uit hoofde van dit beleid, zelfs als achteraf blijkt dat ze onjuist waren. We willen absoluut niet dat iemand slecht wordt behandeld als gevolg van het te goeder trouw aankaarten van mogelijke moderne slavernij in ons eigen bedrijf of in een van onze supply chains. Onder een slechte behandeling verstaan we beëindiging van het dienstverband, strafmaatregelen, bedreigingen en andere ongunstige behandeling na het melden van zorgen. Als u vindt dat u bent onderworpen aan een dergelijke behandeling, stelt u de nalevingsmanager hiervan onmiddellijk op de hoogte. Als deze kwestie niet wordt opgelost en u bent een medewerker, dan maakt u hiervan terstond melding via onze klachtenprocedure, die te vinden is op ons hoofdkantoor.

Communicatie over en bewustzijn rondom dit beleid

 • Training rondom dit beleid en het risico dat moderne slavernij in onze supply chains voor ons bedrijf inhoudt, is onderdeel van het indienstnameproces voor iedereen die hier werkt. Vervolgtrainingen worden indien noodzakelijk ook aangeboden.
 • Ons zerotolerancebeleid ten aanzien van moderne slavernij moet aan alle leveranciers, aannemers en zakenpartners bij aanvang van de samenwerking worden doorgegeven, en indien vereist later worden herhaald.

Schendingen van dit beleid

 • Medewerkers die dit beleid schenden, worden geconfronteerd met strafmaatregelen, die kunnen leiden tot beëindiging van het dienstverband wegens (ernstig) wangedrag.
 • We kunnen onze relatie met andere individuen en organisaties stopzetten die namens ons werken als ze dit beleid schenden.